Програма за професионално обучение във фамилна и брачна терапия

Програмата е предназначена за професионалисти с бакалавърска или магистърска степен в помагащите професии – психология, социална работа, медицина, педагогика, които имат поне начален опит от работа с клиенти и искат да придобият професионални умения за практикуване на фамилна и брачна терапия.  Предполага се, че в рамките на предишното си обучение курсистите са изучавали психопатология, развитие на психиката, динамично интервю и етични аспекти на помагащите професии.

Програмата има формиращ характер. Тя  предлага специализирано знание и възможност за развиване на умения и нагласи в областта на теорията и метода на семейното консултиране и фамилната терапия. 

Основните принципи на програмата са:

След завършване на програмата специализантите ще са придобили:

Програмата отговаря  на стандартите за обучение, приети от Българската асоциация по фамилна терапия, както и на стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия.

Общата продължителност на специализираното обучение в теорията и метода на фамилната терапия е минимум 4 години, като първите две имат стойността на обучение в семейно консултиране. Общият брой обучителни часове е 1500, разпределени както следва:

Структура, продължителност и хорариум на програмата

упражнения и самостоятелни писмени работи, насочени към усвояване на специализирана теория и метода на фамилната терапия.

на метода чрез клинична практика под супервизия, включваща:

    • минимум 40 супервизирани директно сесии със семейства или двойки,
    • участие в екип за супервизия 
    • клинична работа със семейства, двойки и индивиди супервизирана индиректно по протоколи
    • водене на документация
    • представяне на случаи на екипни съвещания или клинични семинари.

и интеграция на лично и професионално развитие. Обучаващите се могат да изберат група за личен опит, или лична терапия, но поне 50 часа трябва да са посветени на семейна реконструкция (работа върху отношенията в собственото родителско семейство).

за практически изпит, писане на курсови работи и теза за дипломиране.

Теоретичното обучение се провежда в присъствени сесии поне веднъж месечно, разположени равномерно във времето, основно в  първата, втората и третата години. Клиничната работа под супервизия започва от втората година, като основният брой часове е през третата и особено четвъртата година. През втората година супервизията е индиректна: по протоколи и транскрипти на сесии, като обучаващите се поемат случаи в контекста, в който работят, или в клинични центрове, с които ИФТ-България има сключено споразумение за сътрудничество.  През третата и четвъртата година преобладаващата част от клиничната практика е в малки групи под директна супервизия в клиничните центрове, с които ИФТ има споразумение.

Личното развитие се разполага индивидуално в зависимост от потребностите на всеки обучаващ се, но е задължително поне 200 часа да бъдат взети в първите две години. Програмата включва две нива на обучение: ниво на системно семейно консултиране и ниво на фамилна и брачна терапия.

Приемът в първото ниво става след индивидуално интервю и представяне на документ за придобита минимум бакалавърска степен в областта на помагащите професии, изброени по-горе. За кандидатите, изучавали отделни модули в други обучителни програми, е възможно признаване на това обучение, ако то е провеждано от преподаватели и обучителна институция, отговаряща на критериите на БАФТ.
Приемът във второто ниво става въз основа на завършено първо ниво и клинична практика със семейства, двойки, индивиди и организации в рамките на поне две години чрез метода работа по случай. Кандидатите минават през входна оценка чрез ролева игра, в която последователно влизат в ролята на семеен член и семеен консултант.

Сертифицирането става след завършване на всяко от нивата.
Сертифицирането след първото ниво се извършва въз основа на присъствени часове и изпълнени самостоятелни работи в обема указан по-долу, както и писмена работа – анализ на собствен случай.

Сертифицирането след второто ниво се извършва въз основа на присъствени часове и изпълнени самостоятелни работи в обема указан по-долу, както и въз основата на практически изпит пред комисия, включваща поне един външен за програмата обучител и писмена теза.

Забележка: Брачен консултант и брачен терапевт е термин, който присъства в различни юридически документи, поради което се използва и в този текст, но се има предвид консултиране и терапия на двойката независимо от наличието на официален брак.

Златка Михова, доктор по психология, сертификат за обучение по фамилна терапия от университета в Лунд, Швеция, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор;

 

Весела Капитанска, сертификат за клинично обучение (Advanced Clinical Training) по фамилна терапия от ИФТ-Лондон и магистър по фамилна и брачна терапия на НБУ, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор;

 

Мариета Дюлгерова, сертификат за клинично обучение (Advanced Clinical Training) по фамилна терапия от ИФТ-Лондон и магистър по фамилна и брачна терапия на НБУ, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор;

 

Румяна Радулова, магистър по фамилна и брачна терапия на НБУ, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор.

 

Гост-преподаватели:

 

Шантал Нев – фамилен терапевт, дългогодишен преподавател – Белгия

 

Сара Барат – фамилен терапевт, дългогодишен преподавател – Великобритания

 

Евгения Делийска – фамилен и индивидуален терапевт, гост-преподавател индивидуална работа по себерефлексия във второ ниво;

 

Георги Антонов – гост-преподавател стратегическа терапия
В зависимост от интересите на групите и възможностите на ИФТ-България ще бъдат канени и други гост-преподаватели.
Супервизор и консултант – Сара Барат, преподавател в център Тависток, ръководител на служба за подкрепа на приемни родители, осиновители и близки, които отглеждат деца, практикуващ фамилен терапевт.

Ниво 01.

Системно консултиране на семейства, двойки и индивиди

Въведение в семейната терапия:  Семейството като система от природни отношения; нива на отношенческите процеси в семейството;  оценка на семейните отношения.

Фокус, цели и смисъл на семейното консултиране и терапия.  Контекст на възникване и история на семейната терапия. Интерфейс и различия с други терапевтични подходи – психодинамична, когнитивно-поведенческа, групова терапия.

Обща теория на системите и кибернетика от 1 ред. Основни системни идеи на Г. Бейтсън.

Комуникация в семейството и стратегическа терапия: основни понятия за семейните отношения и  възникването/поддържането на симптома.

Емоционални процеси в семейството и тяхното трансгенерационно предаване – теория на привързаността и школата на Мъри Боуен. Основни понятия за семейните отношения и  възникването/поддържането на симптома

Структурна школа на Салвадор Минучин – основни понятия за семейните отношения и  възникването/поддържането на симптома.

Семейни отношения, развитие на индивида и психопатологията на детското развитие.

Жизнен цикъл на семейството – етапи от жизнения цикъл, основни задачи и връзката им с  възникването/поддържането на симптома.

Модели на семейни отношения в традиционната българска култура и тяхната промяна в съвременното общество.

Миланска  школа  – основни понятия за семейните отношения и  възникването/поддържането на симптома.

Теория на Матурана и Варела за функционирането на живите системи . Кибернетика от 2 ред и радикален конструктивизъм.

Сравнение на четирите изучени школи.

Присъствените часове през първата година са 132, часовете за самостоятелна работа – 68.

Самостоятелната работа през първата година  включва самоподготовка по темите и двe писмени работи:

Наблюдение на семейство в домашна обстановка

Сравняване на изучените подходи чрез анализ на транскрипти на сесии

Социален конструкционизъм – идеите  на Бъргър и Лукман за конструиране на реалността; идеите на Фуко за властта и за доминантните дискурси.

Пост-миланска школа

Разказвателни подходи – идеите на Майкъл Уайт и Дейвид Епстън, на Том Андерсен  

Терапевтична ситуация и терапевтично поведение. Специфика на терапевтичната ситуация в семейната терапия.

Семейна сесия – структура и динамика. Семейно интервю.

Семейни отношения по повод отглеждането на дете – процесът на родителстване.

Алтернативна грижа, базирана върху семейните отношения: приемни семейства и осиновители.

Насилие и злоупотреба в семейството

Хронична соматична и психична болест, смърт и загуби в семейството.

Отношения в двойката: жизнен цикъл, основни проблеми, специфика на хомосексуалните двойки. Основни направления в терапията на двойката.

Системна работа с индивида.

Семейства и зависимост.

Присъствените часове през втората година са 132, часовете за самостоятелна работа – 68, часовете за клинична практика – 100.

Самостоятелната работа през втората година  включва самоподготовка по темите и писмена работа за дипломиране.

Клиничната практика включва работа с минимум един случай, минимум 15 сесии, подробна документация, включително транскрипти на една част от сесиите, представяне на случая на екипно съвещание или клиничен семинар, обсъждания с други професионалисти, работещи по случая и др.

Завършването на втората година и получаването на сертификат „Системен семеен консултант” става след изготвянето на писмена работа – анализ на собствена работа по клиничен случай, илюстриран с транскрипт на част от сесия с това семейство/двойка/индивид.

Ниво 02.

Фамилна и брачна терапия

Това ниво дава професионална квалификация „фамилен и брачен терапевт”. Фокусът е върху усвояване на метода на семейната терапия чрез клинична практика под директна и индиректна супервизия и развитие на себерефлексията на специализантите.

 

Насочени са към интегриране на теория и практика чрез анализ на собствени сесии на специализантите. Те се запознават и с основни изследвания и изследователски дизайни в областта на фамилната терапия.

Усвоява се чрез директна супервизия – супервизия „на живо” по време на семейната сесия и индиректна – супервизия по протоколи. Специализантите работят със семейства в екип от 3 до 5 човека и всеки от тях трябва да има 40 директно супервизирани сесии, а останалите часове са участие в екипа, писане на документация и супервизия по протоколи.

Специални групови или индивидуални сесии за подобряване на себерефлексията.

В тези две години обучението се провежда чрез присъствени часове под формата на работа със семейства под директна супервизия в малки групи за супервизия 3 – 5 човека, веднъж седмично по 4 учебни часа, или веднъж месечно по 16 учебни часа, общо 320 учебни часа, както и присъствени часове за усвояване на знания, метод, индиректна супервизия и себерефлексия – 130 учебни часа. Останалите 300 часа са за самостоятелна подготовка, клинична практика, която ще се супервизира индиректно, подготовка за практически изпит и писмена теза за дипломиране.

Терапевтична връзка и семейна сесия.

Процес и съдържание в семейната сесия.

Пренос и контрапренос в семейната сесия.

Личността на терапевта в семейната сесия (себерефлексия).

Специфика на семейната сесия според различните теории за промяната на семейните отношения и на симптомите.

Кризисна интервенция и нейната специфика в системната терапия.

Основни групи лекарства в психофармакологията и тяхното влияние върху семейните отношения.

Изследвания и изследователски модели във фамилната терапия.

Личността на терапевта в семейната сесия (себерефлексия).

Специфика на използването на екип във фамилната терапия.

Динамика на отношенията в помагащите организации и практикуване на фамилна терапия.

Фамилна терапия при специфични проблеми или групи разстройства  (в зависимост  от интересите на групата и възможности за покана на гост-лектори темата може да е различна).

Параметри на фамилната терапия – ограничения за прилагането й;  блокажи; индикации за пренасочване към друг вид терапия.

© 2014-2021 Институт по фамилна терапия България.

 

Сайта е изработен и подържан от webvibe.net